Przydatne linki:

  • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
  • Europejski fundusz społeczny

Aktualności

Strona główna > Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU - PROWADZENIE PSYCHOTERAPI W PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie: 1) prowadzenie psychoterapii (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ilości 2 godzin tygodniowo dla osób zgłaszających się do Punktu Interwencji Kryzysowej – w celu polepszenia ich funkcjonowania. Psychoterapia obejmować będzie zdefiniowanie problemu, odnalezienie źródła kryzysu, nazwanie go i wspólną pracę nad jego rozwiązaniem, pracę nad pozytywną zmianą.     Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się…

Czytaj więcej... | 2018-06-19 14:58:08


Projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”

Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – konkurs RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16. Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub…

Czytaj więcej... | 2018-03-13 08:28:56


NABÓR WNIOSKÓW W 2018 R. W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiat Mielecki zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programu to osoby w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub pozostające w zatrudnieniu, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku. W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzieży do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun…

Czytaj więcej... | 2018-02-22 08:37:31


Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia) - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W zwiazku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu pn: "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam", współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Os priorytetowa VIII, Działanie 8.3, w celu ustalenia szacunkowej wartości zwracamy sie z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na dostawy sprzetu rehabilitacyjnego i wspomagającego.   Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się…

Czytaj więcej... | 2018-02-19 14:09:12


ROZEZNANIE CENOWE - OBSŁUGA SPRZĘTU I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie: obsługa sprzętu i systemu informatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na w/w usługę. Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się w zakładce "Wnioski do pobrania"

Czytaj więcej... | 2018-01-26 15:04:41


ROZEZNANIE RYNKU – SPRAWOWANIE OSOBISTEJ OPIEKI W PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie: sprawowanie osobistej opieki w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na w/w usługę. Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się w zakładce "Wnioski do pobrania"

Czytaj więcej... | 2018-01-22 10:02:43


W PIĄTEK 5 STYCZNIA PCPR W MIELCU I PZON BĘDZIE NIECZYNNE

W związku z przypadającym w sobotę w dniu 6 stycznia Świętem Trzech Króli, dzień 5 stycznia 2018 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Nipełnosprawności w Mielcu. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.  

Czytaj więcej... | 2017-12-28 14:50:43


Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje lekarzy specjalistów

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu z siedzibą przy ul. Żeromskiego 34  poszukuje lekarzy następujących specjalności: psychiatra, laryngolog, internista, neurolog, reumatolog, ortopeda, pediatra, endokrynolog celem podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej w charakterze lekarza orzecznika. Oferty prosimy składać w siedzibie Powiatowego Zespołu w godzinach pracy urzędu (codziennie 7.30-15.30) pok. 2A lub drogą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-mielecki.pl. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 017 780 0477  

Czytaj więcej... | 2017-12-28 14:07:43


Sprostowanie omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym - usługa fizjoterapeuta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Mielcu, informuje że w zapytaniu ofertowym z dnia 20.12.2017r., którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi fizjoterapeuty w zakresie instruktażu obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach realizacji projektu pn: "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 nastapiła omyłka pisarska w zakresie doświadczenia Wykonawcy usługi. Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski do pobrania" - Projekt "Wsparcie funkcjonowania…

Czytaj więcej... | 2017-12-27 09:37:37


ROZEZNANIE CENOWE - OBSŁUGA SPRZĘTU I SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie: obsługa sprzętu i systemu informatycznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na w/w usługę. Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się w zakładce "Wnioski do pobrania"

Czytaj więcej... | 2017-12-22 15:11:34


Grupa Wsparcia - zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie  Grupy Wsparcia - w ilości 16 godzin (tj. 8 spotkań po 2 godziny z częstotliwością 1 spotkanie w miesiącu) dla ok. 15 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, I grupa - w celu wymiany doświadczeń, rozpoznawania własnych potrzeb, zasobów i ograniczeń, zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Treść zapytania ofertowego  wraz z formularzem znajduje się w zakładce  "Wnioski do pobrania - Projekt…

Czytaj więcej... | 2017-12-20 15:13:51


Zarządzenie Dyrektora PCPR Mielec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu Zarządzeniem NR 12/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. ustalił dzień 05 stycznia 2018r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu. Treść Zarządzenia do pobrania w "Ważne dokumenty".

Czytaj więcej... | 2017-12-20 08:02:42


Wyjaśnienia do zapytania ofertowego - usługi pocztowe

W związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w szczególności ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z póź. zm.), opłacanych za pomocą opłaty z dołu, do PCPR w Mielcu wpłynęły zapytania. Treść wyjaśnień do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2017-12-19 14:44:28


Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w szczególności ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z póź. zm.), opłacanych za pomocą opłaty z dołu. Treść zapytania ofertowego i formularz oferty do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2017-12-14 11:21:09


Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego "Nie jesteś sam". Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 2 koncentratorów tlenu, 1 bieżni elektrycznej, 5 materacy przeciwodleżynowych zmiennociśnieniowych, 1 przyrządu do masażu. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia ".

Czytaj więcej... | 2017-12-12 14:23:04


Zapytanie ofertowe - urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

Załaczniki do rozeznania cenowego znajduja się we wnioskach do pobrania.   ROZEZNANIE  RYNKU W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie: zakup urządzenia wielofunkcyjnego  atramentowego (szt. 1) z automatycznym drukiem dwustronnym wraz z dostawą do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na zakup w/w sprzętu. Wymagania Zamawiającego dla parametrów zaoferowanego sprzętu stanowi załącznik nr 1 do rozeznania cenowego. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, z gwarancją oraz…

Czytaj więcej... | 2017-12-12 10:41:04


Bezpłatny numer informacyjny dla osób bezdomnych

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatny, całodobowy numer telefonu informacyjno-koordynacyjnego - 987. Pod ww. numerem osoby bezdomne i potrzebujące pomocy mogą uzyskać informacje o placówkach udzielających wsparcia osobom potrzebującym w sezonie zimowym.

Czytaj więcej... | 2017-12-07 09:46:01


Rozeznanie rynku - naprawa i konserwacja sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie świadczenia usługi naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego  w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Mielcu projektu pn: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w celu ustalenia szacunkowej wartości  zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej…

Czytaj więcej... | 2017-12-06 17:11:24


Rozeznanie rynku- usługi fizjoterapeuty

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie świadczenia usługi fizjoterapeuty w zakresie instruktażu obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego  w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Mielcu projektu pn: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w celu ustalenia szacunkowej wartości  zwracam się z…

Czytaj więcej... | 2017-12-06 17:09:15


Rozeznanie rynku - montaż/demontaż sprzętu rehabilitacyjnego iwspomagającego

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie usługi montażu/demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego  w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Mielcu projektu pn: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w celu ustalenia szacunkowej wartości  zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za usługę…

Czytaj więcej... | 2017-12-06 17:06:15


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W ROKU 2018

Powiat Mielecki zaprasza projektodawców do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator. Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.: obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego…

Czytaj więcej... | 2017-12-05 14:39:49


Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - 2018

Powiat Mielecki zamierza złożyć oświadczenie o gotowości realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator. Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.: obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu…

Czytaj więcej... | 2017-11-30 09:20:38


Wyjaśnienie do zapytania ofertowego - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

W związku z toczącym się postępowaniem na dostawę: 10 kul łokciowych, 9 materacy przeciwodleżynowych, 5 chodzików 3-kołowych, 5 balkoników 4-kołowych, 5 balkoników 2-kołowych, 2 przyrządów do masażu do PCPR w Mielcu wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotu zamówienia. Treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2017-11-13 11:19:37


Rozeznanie rynku

Rozeznanie nr 1 W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie zakupu: komputerowej stacji roboczej (sztuk 1), monitora (sztuk 1), komputera przenośnego (TYP1) (sztuk 1) wraz z dostawą do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwracam się…

Czytaj więcej... | 2017-11-10 08:08:14


Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego "Nie jesteś sam". Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:   10 kul łokciowych, 9 materacy przeciwodleżynowych, 5 chodzików 3 kołowych, 5 chodzików 4-kołowych, 5 balkoników 2-kołowych, 2 przyrządów do masażu. Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia ".  

Czytaj więcej... | 2017-11-08 12:57:58


Legitymacja osoby niepełnosprawnej - ważne informacje

W dziale Dokumenty do pobrania zamieszczona została informacja dotycząca legitymacji osocy niepełnosprawnej. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się.

Czytaj więcej... | 2017-10-24 11:38:29


Konkurs "Podkarpacki lider ekonomii społecznej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaplanował przeprowadzenie Konkursu „Podkarpacki lider ekonomii społecznej”. Celem Konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnianie idei ekonomii społecznej w regionie. Więcej informacji w dziale „Wnioski do pobrania”.

Czytaj więcej... | 2017-09-18 07:52:14


Rozeznanie cenowe 25.07.2017r.

Załącznik w zakładce wnioski do pobrania - projekt "Szczęścliwe Dziecko W Rodzinie Zastępczej". Nazwa załącznika - Rozeznanie cenowe 25.07.2017r.

Czytaj więcej... | 2017-07-25 09:54:04


Zapytanie ofertowe

Załącznik dostępny w zakładce wnioski do pobrania - projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”.

Czytaj więcej... | 2017-07-18 15:12:38


Rozeznanie Rynku (szacowanie wartości zamówienia)

Załącznik dostępny w zakładce wnioski do pobrania - projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”.

Czytaj więcej... | 2017-06-30 08:56:48


INFORMACJA O PRZENIESIENIU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W MIELCU

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ Z DNIEM 01 LIPCA 2017r. PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PRZENIESIONY ZOSTAJE DO SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU UL. ŻEROMSKIEGO 34, 39-300 MIELEC. (POKÓJ NR.1)

Czytaj więcej... | 2017-06-16 07:58:42


Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: Usługa przewozu uczestników obozu terapeutycznego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy. Przewóz obejmuje ok. 22 osoby (w tym ok. 18 dzieci w wieku…

Czytaj więcej... | 2017-06-09 15:31:08


Szacowanie wartości zamówienia - catering

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na dostarczenie usługi cateringowej na spotkanie rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 08.06.2017 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w Katolickim Centrum Edukacji „ KANA” w Mielcu, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na usługę cateringową polegającą na dostarczeniu do Katolickiego Centrum Edukacji „KANA” w Mielcu, ul. Ks. Henryka Arczewskiego 1 dla 60 osób następujących produktów: -…

Czytaj więcej... | 2017-05-19 13:30:26


Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Grupy Wsparcia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie…

Czytaj więcej... | 2017-05-16 14:57:48


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

PCPR-I.251.2.2017                                                                         Mielec dnia 26.04.2017 r.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w związku z przeprowadzonym postepowaniem w trybie zapytania ofertowego w sprawie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagajacego do Wypożyczalni…

Czytaj więcej... | 2017-04-26 12:11:27


Trening kompetencji społecznych

W dniu 01.04.2017r. rozpoczął się Trenig Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu konkursowego pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem trwających 32 godziny zajęć dla dzieci w wieku 12-17 lat, przebywających w…

Czytaj więcej... | 2017-04-24 12:02:16


Zapytanie ofertowe - sprzęt rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagajacego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy PCPR w Mielcu, tj: 1. 3 łóżek rehabilitacyjnych 2. 3 materacy przeciwodleżynowych 3. 2 koncentratorów tlenu   Treść zapytania i formularza oferty do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia"

Czytaj więcej... | 2017-04-11 11:57:47


Akademia rodzica

W dniu 28.03.2017r. rozpoczęły się warsztaty w ramach Akademii Rodzica dla rodziców zastępczych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu konkursowego pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem trwających 50 godzin zajęć jest wzrost kompetencji wychowawczych osób sprawujących funkcję…

Czytaj więcej... | 2017-03-30 07:56:26


Projekt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16. Celem głównym projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” jest poprawa funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci przebywających w…

Czytaj więcej... | 2017-03-28 13:55:44


Uwaga. Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków Moduł II

Przypominami o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" dot. Modułu II- pomoc w uzykaniu wykształcenia na poziomie wyższym. termin naboru wniosków upływa 30 marca 2017

Czytaj więcej... | 2017-03-28 08:14:39


Aktywny Samorząd - Kierunki działań w roku 2017

Na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdują się kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów  pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Z kierunkami mozna się zapoznać pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

Czytaj więcej... | 2017-03-27 15:04:31


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

W związku z koniecznością otoczenia opieką i wychowaniem dzieci, których rodzice nie są w stanie podołać obowiązkom rodzicielskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje osób z otwartym sercem, którym nie jest obojętny los dzieci i są gotowi otoczyć je ciepłem i miłością.   1.Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie samotnej, które: • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; • nie są i nie były pozbawione…

Czytaj więcej... | 2017-03-10 12:45:45


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje lekarzy

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, uprzejmie zawiadamia, że poszukuje lekarzy następujących specjalności: psychiatry, ortopedy, pediatry posiadających ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub gotowego do uzyskania ww. zaświadczenia celem podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej w charakterze lekarza orzecznika. W powyższej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny: 17 780 00 477.

Czytaj więcej... | 2017-02-27 14:38:04


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W ROKU 2017

Powiat Mielecki zaprasza projektodawców do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.: obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; obszar D – likwidacja barier transportowych; obszar E – dofinansowanie wymaganego…

Czytaj więcej... | 2017-01-12 09:34:39


Zapytanie ofertowe - przewozy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na usługi transportowe, w tym: Usługa transportowa polegająca na przewiezieniu sprzętu rehabilitacyjnego na trasie: Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 – miejsce zamieszkania beneficjenta pomocy – i z powrotem. Przewóz małoletnich dzieci (jednorazowo maksymalnie do 10 dzieci) z miejsca ich dotychczasowego pobytu, do miejsca w którym mają zamieszkać zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu oraz przewóz dzieci wraz z rodziną zastępczą do RODK…

Czytaj więcej... | 2016-12-14 15:10:07


Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w szczególności ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z póź. zm.), opłacanych za pomocą opłaty z dołu. Treść zapytania ofertowego i formularz oferty do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2016-12-14 13:45:03


Zapytanie ofertowe - materiały biurowe, środki czystości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych i środków czystości. Treść zapytania ofertowego i formularz oferty do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2016-12-13 10:16:55


Zapytanie ofertowe - sprzęt rehabilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy PCPR w Mielcu, tj.: 2 łóżek rehabilitacyjnych, 5 materacy przeciwodleżynowych, 3 koncentratorów tlenu, 1 materaca rehabilitacyjnego, 6 kul łokciowych, 1 bieżni elektrycznej. Treść zapytania ofertowego i formularz oferty do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2016-11-25 12:46:06


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Mieleckiego – środowiskowego domu samopomocy zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.…

Czytaj więcej... | 2016-11-22 10:49:36


Otwarty konkurs ofert na zlecenie w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzen

Zarząd Powiatu Mieleckiego zaprasza podmioty uprawnione tj. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do…

Czytaj więcej... | 2016-11-22 10:48:33


Zmiany w programie "Aktywny samorząd"

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku: Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć…

Czytaj więcej... | 2016-11-08 08:12:49


Zapytanie ofertowe - sprzęt reahbilitacyjny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy PCPR w Mielcu. Treść zapytania ofertowego i formularz oferty do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2016-09-23 10:58:29


Karta Dużej Rodziny

  Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2015 roku program Karta Dużej Rodziny realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785). Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+.               Jej posiadanie obniża koszty korzystania m.in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz transportowej na terenie całego kraju. Ułatwia także aktywne spędzanie czasu rodzinom wielodzietnym oraz obniża koszty życia…

Czytaj więcej... | 2016-08-21 22:41:56


Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 do 64 lat, niepracujące i nieposzukujące pracy (lub pracujące – dotyczy jedynie grupy osób…

Czytaj więcej... | 2016-08-10 10:36:22


Nabór do pracy - rozstrzygnięcie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłosił rozstrzygnięcie w naborze na wolne stanowisko pracy - referent. Treść ogłosznie w dziale Wnioski do pobrania - nabory do pracy.

Czytaj więcej... | 2016-07-18 14:29:20


Nabór do pracy - lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłosił listę kandydatów spełniajacych wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko pracy - referent. Treść ogłosznie w dziale Wnioski do pobrania - nabory do pracy.

Czytaj więcej... | 2016-07-13 13:38:25


Ogłoszenie o naborze do pracy

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy - referent. Treść ogłosznie wraz z załącznikami do porania w dziale Wnioski do pobrania - nabory do pracy.

Czytaj więcej... | 2016-06-27 12:47:21


ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 1) 3 sztuki łóżek rehabilitacyjnych wielopozycyjnych na stelażu drewnianym, sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekujących, wymiary leża - 90x200 z odrębną regulacją leża, podnóżka i wezgłowia, sterowanych elektrycznie pilotem, wyposażonych w kółka antystatyczne z blokadą, wysięgnik wraz z uchwytem rehabilitacyjnym, poręcze boczne opuszczane (mocowane do łóżka elementami metalowymi), o maksymalnym obciążeniu min. 150 kg,…

Czytaj więcej... | 2016-06-06 11:43:22


Program Stypendiów Pomostowych

7 kwietnia 2016r. została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od czternastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd ponad 14 154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy uczestniczą w programie od siedmiu edycji. Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym…

Czytaj więcej... | 2016-05-10 08:42:04


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie w formie wsparcia przez Powiat Mielecki w roku 2016 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z terenu Powiatu Mieleckiego do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej. Treść ogłoszenia do pobrania w dziale DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej... | 2016-04-13 12:43:20


Otwarty konkurs ofert na zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Powiat Mielecki zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecanie przez Powiat Mielecki w roku 2016 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Treść ogłoszenia do pobrania w dziale DOKUMENTY DO POBRANIA

Czytaj więcej... | 2016-04-13 12:42:07


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Powiat Mielecki zaprasza projektodawców do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator. Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.: 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 3. obszar D – likwidacja barier transportowych; 4. obszar…

Czytaj więcej... | 2016-03-17 14:36:00


NABÓR WNIOSKÓW W 2016 R. W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiat Mielecki zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programu to osoby w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub pozostające w zatrudnieniu, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku. W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzieży do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun…

Czytaj więcej... | 2016-03-17 13:07:56


Program 500+ Rodziny Zastępcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016r. wprowadziła w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm. ) zmiany: 1) w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w…

Czytaj więcej... | 2016-03-15 14:29:44


Zapytanie ofertowe - obsługa sprzętu i systemu informatycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do złożenia oferty na obsługa sprzętu i systemu informatycznego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Żeromskiego 34 w Mielcu. Treść zapytania ofertowego i formularz oferty do pobrania w dziale "Wnioski do pobrania - Zamówienia".

Czytaj więcej... | 2016-02-08 12:34:44


Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 1) 5 rowerków treningowych o wadze do 30 kg, o stabilnej konstrukcji z nakładkami zapobiegającymi porysowaniu podłoża oraz rolkami transportowymi, wyposażonych w ergonomiczne siedzisko z regulacją ustawienia w pionie i poziomie, kierownica pokryta miękką pianką o wysokiej odporności na ścieranie z regulowanym kątem nachylenia, dotykowe sensory pulsu w kierownicy, system oporu mechaniczny z ręczną…

Czytaj więcej... | 2016-01-22 10:13:28


SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W zmianie zapytania ofertowego z dnia 04.12.2015 r., którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w szczególności ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), opłacanych za pomocą opłaty z dołu w terminie składania ofert: 1) wpisano „6. Termin składania ofert do dnia 1 grudnia 2015 r. do godz.…

Czytaj więcej... | 2015-12-15 10:34:00


Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe - zmiana

W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyboru Wykonawcy na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w szczególności ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), opłacanych za pomocą opłaty z dołu, Zamawiający tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące prowadzonego postępowania. W związku z powyższym…

Czytaj więcej... | 2015-12-11 14:00:36


Zapytanie ofertowe - materiały biurowe, tonery i środki czystości

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu /nazwa zamawiającego/ zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, tuszów i tonerów, środków czystości oraz niestandardowych środków czystości dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu 2.1.1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia wraz z szacunkową ilością poszczególnych towarów w poszczególnych pakietach zamówienia zawierają tabele w pkt. 9.6 2.1.2. Wskazane w tabelach w pkt. 9.6 ilości dostaw poszczególnych materiałów biurowych…

Czytaj więcej... | 2015-12-04 15:00:24


Zapytanie ofertowe - usługi pocztowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, tel. 17 78 00 470, fax 17 78 00 473 /nazwa zamawiającego/ zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy w szczególności ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r.…

Czytaj więcej... | 2015-12-04 13:37:26


Zaproszenie do konsultacji - Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących prejektu "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mieleckim na lata 2016-2022"   Projekt Strategii znajduje się w dziale "Dokumenty do pobrania".   Zachęcamy do zgłaszania uwag i opinii w drodze pismenej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chopina 16, 39-300 Mielec lub elektronicznej na adres pcpr@powiat-mielecki.pl.

Czytaj więcej... | 2015-12-04 12:35:39


Zapytanie ofertowe - Kompensacja mocy biernej pojemnościowej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, te. 17 78 00 470, fax 17 78 00 473 zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia Dobór, wykonanie i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (punkt poboru energii elektrycznej PPE 480548111002682555). Zakres zamówienia obejmuje analizę strat z tytułu niewykorzystanej mocy biernej pojemnościowej, dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i urządzeń w celu kompensacji…

Czytaj więcej... | 2015-12-02 10:09:53


Zapytanie oferotowe - przewozy

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, te. 17 78 00 470, fax 17 78 00 473 zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia Usługi transportowe, w tym: 1) Usługa transportowa polegająca na przewiezieniu sprzętu rehabilitacyjnego na trasie: Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 – miejsce zamieszkania beneficjenta pomocy – i z powrotem. UWAGA! Usługa obejmuje również wniesienie sprzętu rehabilitacyjnego do miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy.…

Czytaj więcej... | 2015-12-02 10:05:48


Zapytanie ofertowe - sprzęt rehabilitacyjny

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 1) 3 sztuki łóżek rehabilitacyjnych wielopozycyjnych na stelażu metalowym, sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekujących, wymiary leża - 90x200 z odrębną regulacją leża, podnóżka i wezgłowia wraz z materacem przeciwodleżynowym (w pokrowcu nieprzemakalnym) paroprzepuszczalnym o wym. 12x90x200, sterowanych elektrycznie pilotem, wyposażonych w kółka antystatyczne z blokadą, wysięgnik wraz z uchwytem rehabilitacyjnym, poręcze boczne opuszczane…

Czytaj więcej... | 2015-12-02 09:59:40


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

  W związku z koniecznością otoczenia opieką i wychowaniem dzieci, których rodzice nie są w stanie podołać obowiązkom rodzicielskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu poszukuje osób z otwartym sercem, którym nie jest obojętny los dzieci i są gotowi otoczyć je ciepłem i miłością. Małżonkowie lub osoby samotne, które chciałyby zaopiekować się dziećmi mogą podjąć działania aby zostać rodziną zastępczą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przez cały rok poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szczegółowe…

Czytaj więcej... | 2015-11-06 12:11:37


Zakończenie naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu

W dniu 10 października upływa termin naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym z zastrzeżeniem, że: wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania…

Czytaj więcej... | 2015-09-29 09:18:27


Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

PCPR-I.251.8.2015                                                                                              Mielec, 29.09.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec /nazwa zamawiającego/ zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 5 sztuk łóżek rehabilitacyjnych wielopozycyjnych na stelażu drewnianym, sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekujących, wymiary leża - 90x200 z odrębną regulacją leża, podnóżka i wezgłowia wraz z materacem przeciwodleżynowym (w pokrowcu nieprzemakalnym) paroprzepuszczalnym o wym. 12x90x200, sterowanych elektrycznie pilotem, wyposażonych w kółka antystatyczne z blokadą, wysięgnik wraz z uchwytem…

Czytaj więcej... | 2015-09-29 07:54:51


Upływa termin przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorzą

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” upływa w dniu 31 sierpnia 2015 r. Ww. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON mogą dotyczyć: kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2), szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2), utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego napędzie elektrycznym (Obszar C2), protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3), utrzymania…

Czytaj więcej... | 2015-08-28 11:58:02


Aktywny Samorząd - rozpoczęcie naboru wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd. W roku 2015 realizowane będą następujące zadania: Moduł I: 1) Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 2) Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 3) Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 4) Obszar C Zadanie 3 - pomoc w…

Czytaj więcej... | 2015-03-10 13:56:33


Aktywny Samorząd 2015

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Uwaga Wnioskodawcy! W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia: Moduł I: 1) Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 2) Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w…

Czytaj więcej... | 2015-02-05 13:12:53


Zapytanie ofertowe

PCPR-I.251.14.2014                                                                                      Mielec, 06.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec /nazwa zamawiającego/ zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 1) 3 sztuki rotorów elektrycznych z pedałami, przystosowanych do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych w pozycji siedzącej lub leżącej, z możliwością regulacji prędkości, zakres obrotów od 30 do 60 na minutę, z możliwością zmiany kierunku ruchu, wyposażonych w wyłącznik czasowy oraz pilota, waga do 10 kg, zasilanie 220/230V, 2)…

Czytaj więcej... | 2014-11-12 08:06:31


Zapytanie ofertowe

PCPR-I.251.10.2014 Mielec, 22.08.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 1) 12 sztuk łóżek rehabilitacyjnych wielopozycyjnych na stelażu drewnianym, sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekujących, wymiary leża - 90x200 z odrębną regulacją leża, podnóżka i wezgłowia wraz z materacem przeciwodleżynowym (w pokrowcu nieprzemakalnym) paroprzepuszczalnym o wym. 12x90x200, sterowanych elektrycznie pilotem, wyposażonych w kółka antystatyczne z blokadą, wysięgnik wraz z uchwytem rehabilitacyjnym,…

Czytaj więcej... | 2014-08-22 14:36:29


Zasady wydawania kart parkingowych

I. Informacje ogólne Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania…

Czytaj więcej... | 2014-08-21 15:04:23


Aktywny Samorząd - termin składania wniosków

Uprzejmie infromujemy, że w dniu 30.08.2014 r. upływa termin składania wniosków w ramach modułu I programu Aktywny Samorząd. Moduł I obejmuje dofinansowanie ze środków PFRON kosztów: zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupu protezy kończyny, w…

Czytaj więcej... | 2014-08-11 14:51:07


Zapytanie ofertowe - zakup łóżek rehabilitacyjnych

      PCPR-I.251.9.2014                                                                                        Mielec,dn.11.07.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia 1) 18 sztuk łóżek rehabilitacyjnych wielopozycyjnych…

Czytaj więcej... | 2014-07-15 15:25:42


Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów: zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy kategorii B, zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi nabytego…

Czytaj więcej... | 2014-06-23 13:45:40


„Aktywny samorząd” - Rozpoczęcie naboru wniosków

PCPR w Mielcu rozpoczął nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd". Wnioski można składać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski można składać w trybie ciągłym do dnia 30 września 2014 r. UWAGA: Wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane są odpowiednio do 30 marca i 30 września 2014 roku i rozpatrywane są w dwóch cyklach: Cykl…

Czytaj więcej... | 2014-03-05 13:39:52


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poszukuje lekarza psychiatry

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu, uprzejmie zawiadamia, że poszukuje lekarza psychiatry: posiadającego ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub gotowego do uzyskania ww. zaświadczenia celem podjęcia zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej w charakterze lekarza orzecznika.

Czytaj więcej... | 2014-03-04 13:22:11


Zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami

Powiat Mielecki zaprasza adresatów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” do składania projektów wniosków na rok 2014. Projekty proszę składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34 w terminie do 15 marca 2014 r. na drukach stanowiących załączniki do procedur realizacji Programu. Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywanie różnic między regionami II” (uchwały Rady Nadzorczej PFRON, procedury realizacji, druki wniosków, kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w 2014 r.) można pobrać…

Czytaj więcej... | 2014-03-04 09:01:25


Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu

Od dnia 17 kwietnia 2013 r. (środa) PCPR w Mielcu rozpoczyna nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd". Wnioski można składać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Chopina 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. W roku 2013 program obejmie 3 moduły, z których dwa (Moduł I i Moduł II) będą realizowane przez samorząd powiatowy. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: Obszar A - likwidacja bariery transportowej: Zadanie…

Czytaj więcej... | 2013-09-16 20:44:52


WAŻNE! Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

           Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi procedurami wnioski osób niepełnosprawnych w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD" są składane w trybie ciągłym, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.             W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia naboru w roku 2013 zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do składania wniosków.

Czytaj więcej... | 2013-09-13 09:35:36


Aktywny samorząd - druki wniosków

W dniu 04.04.2013 r. Zarząd Powiatu Mieleckiego przyjął uchwałę w sprawie zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" oraz wzoru wniosku o dofinansowanie. Aktualne wniosk o dofinansowanie zadań w ramach programu można pobierać w zakładce "Wnioski do pobrania".  Kompletny wniosek zawiera: 1. wniosek (P - dla osoby pełnoletniej, O - dla podopiecznego), 2. wkładkę odpowiednią dla danego zadania 3. oświadczenie o dochodach i oświadczenie o zgodzie na…

Czytaj więcej... | 2013-04-05 09:54:27


Wypożyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego

Od 1 stycznia 2013 r. w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu znalazła się Wypożyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego z siedzibą w Mielcu przy ul. Kościuszki 7 (budynek Medycznej Szkoły Policealnej). Z Wypożyczalnia mogą korzystać: 1) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 2) w przypadkach nagłych mprzez okres nie dłuższy niż 3 miesiące osoby, które utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają…

Czytaj więcej... | 2013-02-20 14:26:19


Program "Aktywny samorząd"

W chwili obecnej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych prowadzi prace nad dokumentami związanymi z realizacją programu "Aktywny samorząd" w roku 2013. W roku 2013 program obejmie 3 moduły, z których dwa (Moduł I i Moduł II) będą realizowane przez samorząd powiatowy. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: Obszar A - likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu…

Czytaj więcej... | 2013-02-20 14:23:07


Program wyrównywania różnić między regionami II

Powiat Mielecki złożył oświadczenie o gotowości realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator. W związku z powyższym zapraszamy do składania propozycji projektów, które wpisują się w założenia „Programu wyrównywanie różnic między regionami II". Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywanie różnic między regionami II" (uchwały Rady Nadzorczej PFRON, procedury realizacji, druki wniosków, kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w 2013 r.) można pobrać ze strony…

Czytaj więcej... | 2013-02-20 14:08:42


Aktywny Samorząd - rozpoczęto nabór wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu rozpoczęło nabór wniosków o dofinasowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd". Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski w trybie ciągłym nie dłużej niż do dnia 30 września 2012 r. Zasady programu, warunki brzegowe realizacji oraz druki wniosków są dostępne w zakładce "WNIOSKI DO POBRANIA". UWAGA! Kompletny wniosek zawiera: 1. wniosek odpowiednio dla osoby pełnoletniej lub podopiecznego, 2. wkładkę własciwa dla danego obszaru programu, 3. zaświadczenie lekarskie dla obszaró C,B1 lub obszarów…

Czytaj więcej... | 2012-08-09 11:49:46


Powiat Mielecki przystąpi do realizacji programu

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PILOTAŻOWEGO PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD"   W związku z przystąpieniem do realizacji pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD" Powiat Mielecki zaprasza uprawnione osoby niepełnosprawne do składania wniosków. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do następujących obszarów wsparcia:  1.    obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Adresaci: osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieci niepełnosprawne posiadający: 1)      znaczny lub umiarkowany…

Czytaj więcej... | 2012-06-29 11:45:32


eBIFRON - elektroniczny Biuletyn Informacji PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznego PFRON pn. eBIFRON. Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem www.ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl. Wydane do tej pory numery eBIFRON maja charakter niezależnych od siebie informatorów zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich, m.in.: 1)     praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy środków PFRON - ,,ABC osoby niepełnosprawnej", 2)     podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób…

Czytaj więcej... | 2012-05-30 10:02:54


"PEGAZ 2010" - realizacja w roku 2011

W Oddziale Podkarpackim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu „Pegaz 2010" w obszarach: Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,  Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,  Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.  …

Czytaj więcej... | 2011-08-04 09:00:44


Rozstrzygnięcie przetargu - KURSY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach realizacji projektu pn. Program aktywizacji społecznej w Powiecie mieleckim w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. http://www.pcprmielec.pl/_materialy/Rozstrzygniecie_przetargu_KURSY.doc

Czytaj więcej... | 2011-05-04 09:31:59


SIWZ 2011 - turnus rehabilitacyjny

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie wyboru wykonawcy na organizację i przeprowadzenie trzech turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. http://www.pcprmielec.pl/_materialy/SIWZ_2011_-_turnus_rehabilitacyjny_-.doc

Czytaj więcej... | 2011-05-04 09:29:52


Ogłoszenie - turnus rehabilitacyjny

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy na organizację i przeprowadzenie trzech turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco-rekreacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. http://www.pcprmielec.pl/_materialy/Ogloszenie_-_turnus_rehabilitacyjny.doc

Czytaj więcej... | 2011-05-04 09:27:53


ROZEZNANIE RYNKU

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego. Materiały do pobrania na stronie www.pokl.pcprmielec.pl  

Czytaj więcej... | 2011-03-01 11:21:59


ROZEZNANIE RYNKU

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kursów zawodowych. Materiały do pobrania na stronie www.pokl.pcprmielec.pl  

Czytaj więcej... | 2011-03-01 11:21:01


Rozpoczęcie realizacji projektu systemowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu rozpoczyna czwarty rok realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.  Wartość projektu w 2011r. wynosi 970 000 zł. Natomiast wsparciem objętych zostanie około 150 beneficjentów ostatecznych. W chwili obecnej trwa rekrutacja uczestników projektu. W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie systemowym, realizowanym przez PCPR w Mielcu od 2008r.…

Czytaj więcej... | 2011-02-02 14:21:53


Nabór osób chętnych do udziału w projekcie

OGŁOSZENIE    Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu Barbara  Wdowiarz   w ramach wstępnej analizy potrzeb ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim" . w 2011 r.     W projekcie mogą wziąć udział: - osoby niepełnosprawne - osoby doświadczające przemocy w rodzinie w wieku aktywności zawodowej.    W ramach projektu proponowane są m.in.: bezpłatne kursy, szkolenia, rehabilitacja, terapia psychologiczna.   Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie,…

Czytaj więcej... | 2010-11-02 09:04:41


Nabór kandydatów do udziału w projekcie systemowym w ramach P

  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach wstępnej analizy potrzeb ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie w 2011 r. pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim” W projekcie mogą wziąć udział głównie: Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu proponowane są m.in. bezpłatne: - kursy, szkolenia, - rehabilitacja (turnus rehabilitacyjny, zajęcia rehabilitacji ruchowej na basenie), - indywidualna terapia psychologiczna, - indywidualne doradztwo zawodowe. Pełne informacje można uzyskać w…

Czytaj więcej... | 2010-08-25 08:19:58


Wyższa pomoc dla rodzin zastępczych

         Od dnia 1 sierpnia 2010 r. zaczęła obowiązywać uchwała Rady Powiatu Mieleckiego zwiększająca wysokość pomocy finansowej dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Projekt takiej uchwały został opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu i przyjęty przez Zarząd Powiatu, dzięki zapisom ustawy o pomocy społecznej dających taką możliwość. Jest to jedyny na Podkarpaciu i jeden z nielicznych w Polsce przypadek podniesienie wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych powyżej kwoty wynikającej…

Czytaj więcej... | 2010-08-02 14:33:36


Projekt PO KL

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu rozpoczęło już trzeci rok realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim", Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości 750 000 zł: - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 671 250 zł, - środków własnych powiatu w wysokości 30 000 zł - środków PFRON w wysokości 48 750 zł.   W 2010 roku wsparciem zostaną objętych 118 osób, w tym osoby niepełnosprawne z różnym stopniem…

Czytaj więcej... | 2010-06-30 00:56:29