Przydatne linki:

  • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
  • Europejski fundusz społeczny

Realizowane projekty z EFS

Strona główna > Realizowane projekty z EFS

Dowóz na Manewry Rodzinne

Przedmiot zamówienia: usługa przewozu osób w związku z realizacją projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej na „Manewry Rodzinne” ok. 54 uczestników projektu, tj. osób pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz dzieci przebywających w tych rodzinach wraz z trenerami i koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej realizującymi projekt w…

Czytaj więcej... | 2018-06-22 13:11:28


Miejsce na przeprowadzenie Manewrów Rodzinnych

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na udostępnienie miejsca na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zastępczej następującej formy wsparcia: Manewrów Rodzinnych – w dniu 05.07.2018 r., w godzinach od ok. 9.00 do ok. 19.00., w…

Czytaj więcej... | 2018-06-14 14:46:26


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego 2 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, kt

W dziale "Wnioski do pobrania - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykonawcach, których oferty zostały odrzucone" zamieszczona została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Czytaj więcej... | 2018-06-07 09:37:25


Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie zajęć podczas Manewrów Rodzinny

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: Zajęcia w ramach Manewrów Rodzinnych dla ok. 50 Uczestników Projektu, tj. osób pełniących funkcję rodziców zastępczych oraz dzieci przebywających w tych rodzinach. Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach, których uczestnikami będą rodziny (rodzice zastępczy oraz dzieci): - I grupa – ok. 7 rodzin, tj. ok. 26 osób - II grupa –…

Czytaj więcej... | 2018-06-04 14:19:44


Manewry Rodzinne

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: „Manewry rodzinne” dla ok. 50 uczestników projektu. Uczestnikami projektu są osoby pełniące funkcję rodziców zastępczych oraz dzieci przebywające w tych rodzinach. Celem Manewrów Rodzinnych jest: - zdobywanie umiejętności współdziałania, - zrozumienie wzajemnych ról i postaw, - praca zespołowa,   - poprawa komunikacji i relacji w rodzinie poprzez wykonywanie różnorodnych zadań i zabaw.…

Czytaj więcej... | 2018-06-01 13:03:26


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wykonania zamówienia

W dziale "Wnioski do pobrania - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wykonania zamówienia" zamieszczona została informacja o wyznaczeniu nowego terminu wykonania zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Nie jesteś sam w ramach projektu pn.: "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,…

Czytaj więcej... | 2018-05-30 08:41:42


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystni

W dziale "Wnioski do pobrania - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert" zamieszczona została Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego "Nie jesteś sam w ramach projektu pn.: "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś…

Czytaj więcej... | 2018-05-30 08:40:58


Szacunek na przeprowadzenie zaj?? w ramach Manewrw Rodzinnych - 8 rodzin

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie warto?ci zamwienia) Trener II W zwi?zku z zamiarem udzielenia zamwienia na przeprowadzenie zaj?? warsztatowych podczas Manewrw Rodzinnych w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. Szcz??liwe dziecko w rodzinie zast?pczej, wsp?finansowanego ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego, O? Priorytetowa VIII Integracja spo?eczna, Dzia?anie 8.4 Poprawa dost?pu do us?ug wsparcia rodziny i pieczy zast?pczej w celu ustalenia szacunkowej warto?ci zamwienia zwracam si? z pro?b? oprzedstawienie proponowanej…

Czytaj więcej... | 2018-05-14 12:02:16


Szacunek na przeprowadzenie zaj?? w ramach Manewrw Rodzinnych - 7 rodzin

ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie warto?ci zamwienia) Trener I W zwi?zku z zamiarem udzielenia zamwienia na przeprowadzenie zaj?? warsztatowych podczas Manewrw Rodzinnych w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. Szcz??liwe dziecko w rodzinie zast?pczej, wsp?finansowanego ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Podkarpackiego, O? Priorytetowa VIII Integracja spo?eczna, Dzia?anie 8.4 Poprawa dost?pu do us?ug wsparcia rodziny i pieczy zast?pczej w celu ustalenia szacunkowej warto?ci zamwienia zwracam si? z pro?b? oprzedstawienie proponowanej…

Czytaj więcej... | 2018-05-14 11:59:39


Szacowanie warto?ci zamwienia: Miejsce do przeprowadzenia Manewrw Rodzinnych

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie zorganizowania „Manewrów Rodzinnych” w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na zorganizowanie następującej formy wsparcia: „Manewry rodzinne” dla…

Czytaj więcej... | 2018-05-14 11:15:22


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - informacja op wyborze najkorzystniejszej oferty

W dziale "Wnioski do pobrania - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" zamieszczona została Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja…

Czytaj więcej... | 2018-04-30 14:58:46


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - otwarcie ofert

W dziale "Wnioski do pobrania - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2 - informacja z otwarcia ofert" zamieszczona została Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie…

Czytaj więcej... | 2018-04-24 13:37:20


Zapytanie ofertowe - dostawa regałów metalowych oraz podestu jezdnego do magazynu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie dostawy regałów metalowych oraz podestu jezdnego, w ramach projektu pn:"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi dostawy regałów metalowych oraz podestu jezdnego. Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się w…

Czytaj więcej... | 2018-04-20 14:26:46


Wyjaśnienia do SIWZ - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego 2

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostały zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania w…

Czytaj więcej... | 2018-04-20 11:32:09


Zapytanie ofertowe - Wynajem lokalu użytkowego (pomieszczenia magazynowego)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie wynajmu lokalu użytkowego (pomieszczenie magazynowe), w ramach projektu pn:"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi  wynajmu lokalu ( pomieszczenie magazynowe). Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje się w zakładce "Wnioski…

Czytaj więcej... | 2018-04-19 13:11:35


Wyjaśnienia do SIWZ - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego 2

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostały zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań oraz wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania w…

Czytaj więcej... | 2018-04-19 12:53:27


Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - 2

Powiat Mielecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34, tel. 17 7800472, fax. 17 7800473 www.pcprmielec.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych…

Czytaj więcej... | 2018-04-16 16:00:24


Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia) - dostawa/montaż regałów metalowych oraz podestu jezdnego

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie dostawa/montaż regałów metalowych oraz podestu jezdnego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu pn.: "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu "Nie Jesteś Sam", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam sie z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny za…

Czytaj więcej... | 2018-04-11 13:35:59


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - unieważnienie postępowania

W dziale "Wnioski do pobrania - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - unieważnienie postępowania" zamieszczona została Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych…

Czytaj więcej... | 2018-03-30 11:03:03


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - otwarcie ofert

W dziale "Wnioski do pobrania - Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego - informacja z otwarcia ofert" zamieszczona została Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do…

Czytaj więcej... | 2018-03-20 15:05:15


Wyjaśnienia do SIWZ 11- Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostało zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania w…

Czytaj więcej... | 2018-03-16 15:26:59


Wyjaśnienia do SIWZ 9-10 - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostało zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania w…

Czytaj więcej... | 2018-03-16 12:22:15


Wyjaśnienia do SIWZ 8 - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostało zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania w…

Czytaj więcej... | 2018-03-16 09:43:39


Zmiana SIWZ - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W zwiążku z  ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na: dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” Zamawiający Powiat Mielecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34 informuje, że…

Czytaj więcej... | 2018-03-15 15:05:00


Wyjaśnienia do SIWZ 3-7 - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostało zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania w…

Czytaj więcej... | 2018-03-15 14:58:39


Wyjaśnienia do SIWZ 2 - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostało zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytania oraz wyjaśnienia Zamawiającego do pobrania w…

Czytaj więcej... | 2018-03-14 14:34:06


Wyjaśnienia do SIWZ - Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” złożone zostało zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpiła również omyłka pisarska. Treść…

Czytaj więcej... | 2018-03-14 08:53:40


Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

Powiat Mielecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34, tel. 17 7800472, fax. 17 7800473 www.pcprmielec.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych…

Czytaj więcej... | 2018-03-12 15:32:34


Rozeznanie rynku - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W zwiazku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie dostawy sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu pn: "Wsparcie funkcjonowania wypozyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w celu ustalenia szacunkowej wartości  zwracamy się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na dostawę sprzętu…

Czytaj więcej... | 2018-02-19 13:48:59


Projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”

Ogłoszenie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – konkurs RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16. Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub…

Czytaj więcej... | 2018-01-31 10:04:42


Specjalistyczne Poradnictwo Prawne i Psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej następującej formy wsparcia: Specjalistycznego Poradnictwa Prawnego i Psychologicznego…

Czytaj więcej... | 2018-01-17 09:45:40


Specjalistyczne Poradnictwo Prawne i Psychologiczne - rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Specjalistycznego Poradnictwa Prawnego i Psychologicznego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie: Specjalistycznego Poradnictwa Prawnego…

Czytaj więcej... | 2018-01-17 09:12:27


Akademia rodzica II edycja - rozstrzygnięcie

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zastępczej następującej formy wsparcia: Akademii Rodzica - w ilości 50 godzin (tj. 10 spotkań po 5 godzin) dla ok. 11 osób – uczestników projektu tj. osób…

Czytaj więcej... | 2018-01-10 15:28:01


Terapia rodzin rozstrzygnięcie

Terapia rodzin - rozstrzygnięcie   W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie Terapii Rodzin - w ilości 20 godzin dla każdej z 4 oraz 5 rodzin skierowanych przez Zamawiającego tj. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w pieczy zastępczej - w celu polepszenia funkcjonowania systemu rodzinnego, poprawy komunikacji i relacji w rodzinie, obejmującą zdefiniowanie problemu rodziny i nieprawidłowych oddziaływań w systemie rodzinnym, odnalezienie źródła kryzysu, nazwanie go i wspólną pracę…

Czytaj więcej... | 2018-01-10 15:23:25


Wybór oferty - fizjoterapeuta

W związku z realizacją projektu pn: ” Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i przeprowadzonym postępowaniem na wybór wykonawcy na świadczenie usługi fizjoterapeuty w zakresie instruktażu obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, najkorzystniejszą ofertę założył Pan Mariusz Skwara.

Czytaj więcej... | 2018-01-04 10:59:50


Wybór oferty - usługi transportowe

W związku z realizacją projektu pn: ” Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i przeprowadzonym postępowaniem na wybór wykonawcy usługi transportowej polegającej na przewiezieniu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego na trasie: Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Mielcu ul. Żeromskiego 34 – miejsce zamieszkania Beneficjenta (osoby korzystającej z wypożyczalni) – i z powrotem.,…

Czytaj więcej... | 2018-01-03 07:54:26


Rozstrzygnięcie - usługa naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

W związku z realizacją projektu pn: ” Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i przeprowadzonym postępowaniem na wybór wykonawcy na świadczenie usługi naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego będącego na wyposażeniu wypożyczalni sprzętu poza gwarancją w szczególności łóżka rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie, podnośniki kąpielowo – transportowe, rowery rehabilitacyjne, rowery 3…

Czytaj więcej... | 2018-01-03 07:53:06


Wybór oferty - usługa montażu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego

W związku z realizacją projektu pn: ” Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i przeprowadzonym postępowaniem na wybór wykonawcy na świadczenie usługi montażu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego u Beneficjentów (osób korzystających z wypożyczalni) z terenu Powiatu Mieleckiego, w szczególności łóżka rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie, podnośniki kąpielowo – transportowe, rowery…

Czytaj więcej... | 2018-01-03 07:51:59


Terapia Rodzin - 4 rodziny - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia:   Terapii Rodzin - w ilości 20 godzin dla każdej z 4 rodzin skierowanych przez Zamawiającego tj. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w pieczy zastępczej  - w celu polepszenia funkcjonowania systemu rodzinnego, poprawy komunikacji i relacji w rodzinie, obejmującą zdefiniowanie problemu rodziny i nieprawidłowych oddziaływań w systemie rodzinnym, odnalezienie…

Czytaj więcej... | 2017-12-29 12:43:45


Terapia Rodzin - 5 rodzin - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia:   Terapii Rodzin - w ilości 20 godzin dla każdej z 5 rodzin skierowanych przez Zamawiającego tj. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz osób przebywających w pieczy zastępczej  - w celu polepszenia funkcjonowania systemu rodzinnego, poprawy komunikacji i relacji w rodzinie, obejmującą zdefiniowanie problemu rodziny i nieprawidłowych oddziaływań w systemie rodzinnym, odnalezienie…

Czytaj więcej... | 2017-12-29 12:41:12


Catering - Akademia Rodzica II edycja - rozeznanie rynku

ROZEZNANIE  RYNKU W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na dostarczenie usługi cateringowej na zajęcia pn. Akademia Rodzica w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na usługę cateringową polegającą na dostarczeniu do Powiatowego…

Czytaj więcej... | 2017-12-29 12:31:40


Akademia Rodzica - II edycja - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: 2. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej następującej formy wsparcia:   Akademii Rodzica - w…

Czytaj więcej... | 2017-12-29 12:24:44


Sprostowanie omyłki pisarskiej w zapytaniu ofertowym - usługa fizjoterapeuta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Mielcu, informuje że w zapytaniu ofertowym z dnia 20.12.2017r., którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi fizjoterapeuty w zakresie instruktażu obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach realizacji projektu pn: "Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 nastapiła omyłka pisarska w zakresie doświadczenia Wykonawcy usługi. Szczegółowe informacje w zakładce "Wnioski do pobrania" - Projekt "Wsparcie funkcjonowania…

Czytaj więcej... | 2017-12-27 09:27:53


Zapytanie ofertowe - usługa transportu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie usługi transportu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, w ramach projektu pn:"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi w zakresie transportu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego     Szczegółowe informacje wraz z formularzem…

Czytaj więcej... | 2017-12-20 11:34:51


Zapytanie ofertowe - usługa fizjoterapeuta

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie  świadczenia usługi fizjoterapeuty w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, w ramach projektu pn:"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi fizjoterapeuty   Szczegółowe informacje wraz z formularzem znajduje…

Czytaj więcej... | 2017-12-20 11:31:47


Zapytanie ofertowe - usługa montazu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie usługi montażu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, w ramach projektu pn:"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi montażu i demontażu sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.     Szczegółowe informacje…

Czytaj więcej... | 2017-12-20 11:27:33


Zapytanie ofertowe - usługa naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie usługi naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego, w ramach projektu pn:"Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usługi naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.     Szczegółowe informacje wraz…

Czytaj więcej... | 2017-12-20 11:16:05


Usługa cateringowa - rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na dostarczenie usługi cateringowej na zajęcia pn. Akademia Rodzica w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na usługę cateringową polegającą…

Czytaj więcej... | 2017-12-13 15:05:05


Akademia Rodzica - rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Akademii Rodzica w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie następującej formy wsparcia:   Akademii Rodzica…

Czytaj więcej... | 2017-12-13 15:00:14


Terapia rodzin -rozeznanie rynku

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Terapii Rodzin w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie:   Terapii Rodzin - w ilości…

Czytaj więcej... | 2017-12-13 14:47:15


Aktywny samorząd Moduł I - zbliża się termin zakończenia naboru wniosków

W dniu 30 sierpnia 2017 roku upływa termin naboru wniosków w pilotażowym programie Aktywny Samorząd Moduł I. Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Żeromskiego 34 39-300 Mielec pokój 20.Z programu mogą korzystać osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepenosprawności. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34, pod nr telefonu: 17 78 00 470, 17 78 00 472, 17 78 00 475, na stronie internetowej www.pcprmielec.pl,…

Czytaj więcej... | 2017-08-09 08:25:50


Rozeznanie cenowe 25.07.2017r.

Załącznik w zakładce wnioski do pobrania - projekt "Szczęścliwe Dziecko W Rodzinie Zastępczej". Nazwa załącznika - Rozeznanie cenowe 25.07.2017r.

Czytaj więcej... | 2017-07-25 09:54:40


Zapytanie ofertowe - Załącznik dostępny w zakładce wnioski do pobrania - projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępc

Załącznik dostępny w zakładce wnioski do pobrania - projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”.

Czytaj więcej... | 2017-07-18 15:13:52


Rozeznanie Rynku (szacowanie wartości zamówienia)

Załącznik dostępny w zakładce wnioski do pobrania - projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”.

Czytaj więcej... | 2017-06-30 08:57:35


Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: Usługa przewozu uczestników obozu terapeutycznego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy. Przewóz obejmuje ok. 22 osoby (w tym ok. 18 dzieci w wieku…

Czytaj więcej... | 2017-06-09 15:31:25


Zapytanie ofertowe - Grupa wsparcia

W związku z realizacją projektu pn.„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na zorganizowanie: Grupy Wsparcia - w ilości 40 godzin (tj. 10 spotkań po 4 godziny) dla ok. 16 osób – uczestników projektu tj. osób sprawujących rodzinną…

Czytaj więcej... | 2017-05-25 14:25:21


Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia

Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia) W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Grupy Wsparcia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o…

Czytaj więcej... | 2017-05-16 15:02:04


Harmonogram zajęć ,,Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących”

W zakładce - Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim, zamieszczony został harmonogram Kursu ,,Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących” ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2017-05-08 14:18:40


Rozpoczęcie kursu ,,Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących”

W dniu 04.05.2017r., w ramach wsparcia edukacyjnego, rozpoczął się kurs kompetencyjny ,,Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących” dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs odbywa się w firmie Noeza w Mielcu i biorą w nim udział dwie osoby niepełnosprawne oraz…

Czytaj więcej... | 2017-05-08 14:16:32


Wybór oferty - Obóz terapeutyczny

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zastępczej następującej formy wsparcia: Obóz Terapeutyczny – 7 dni (pierwszego dnia wyjazd, siódmego dnia powrót), w tym:   24h zajęć w ramach Treningu emocjonalno –…

Czytaj więcej... | 2017-05-02 15:11:42


Aktualizacja harmonogramu zajęć "Stylizacja paznokci"

W zakładce - Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim, zamieszczona została aktualizacja harmonogramu Kursu "Stylizacja paznokci" w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2017-04-12 14:14:46


Harmonogram zajęć "Stylizacja paznokci"

W zakładce - Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim, zamieszczony został harmonogram Kursu "Stylizacja paznokci" w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2017-04-10 13:16:54


Harmonogram zajęć "Kelner-barman"

W zakładce - Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim, zamieszczony został harmonogram Kursu "Kelner-barman" ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2017-04-10 13:15:55


Kurs "Stylizacja paznokci"

W dniu 03.04.2017r., w ramach wsparcia edukacyjnego, rozpoczął się kurs kompetencyjny ,,Stylizacja paznokci” dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs odbywa się w firmie Noeza w Mielcu i biorą w nim udział dwie osoby niepełnosprawne oraz trzy osoby przebywające lub opuszczające piecze zastępczą. Celem…

Czytaj więcej... | 2017-04-10 13:05:05


Kurs "Kelner-barman"

W dniu 04.04.2017r., w ramach wsparcia edukacyjnego, rozpoczął się kurs kompetencyjny ,,Kelner-barman” dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs odbywa się w firmie Wektor Consulting w Mielcu i biorą w nim udział dwie osoby niepełnosprawne oraz dwie osoby przebywające w pieczy zastępczej. W czasie…

Czytaj więcej... | 2017-04-10 13:04:07


Trening kompetencji społecznych

W dniu 01.04.2017r. rozpoczął się Trenig Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu konkursowego pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem trwających 32 godziny zajęć dla dzieci w wieku 12-17 lat, przebywających w…

Czytaj więcej... | 2017-04-06 11:19:58


Zapytanie ofertowe - Obóz terapeutyczny

W związku z realizacją projektu pn.„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na zorganizowanie: Obozu Terapeutycznego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach…

Czytaj więcej... | 2017-04-05 15:13:13


Wybór oferty - Akademia Rodzica

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu pn.„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Akademii Rodzica - w ilości 50 godzin (tj. 10 spotkań po 5 godzin) dla ok. 9 osób – Uczestników projektu tj. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą…

Czytaj więcej... | 2017-03-31 14:05:14


Harmonogram zajęć "Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych"

W zakładce - Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim, zamieszczony został harmonogram Kursu "Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowychw ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2017-03-30 09:44:37


Kurs "Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowyxh

W dniu 29.03.2017r., w ramach wsparcia edukacyjnego, rozpoczął się kurs kompetencyjny ,,Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych” dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs odbywa się w firmie Wektor Consulting w Mielcu i biorą w nim udział trzy osoby niepełnosprawne. W czasie trwającego 100…

Czytaj więcej... | 2017-03-30 09:42:37


Akademia rodzica

W dniu 28.03.2017r. rozpoczęły się warsztaty w ramach Akademii Rodzica dla rodziców zastępczych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu konkursowego pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem trwających 50 godzin zajęć jest wzrost kompetencji wychowawczych osób sprawujących funkcję…

Czytaj więcej... | 2017-03-30 07:56:48


Wybór oferty - Trening Kompetencji Społecznych

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu pn.„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Treningu Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia - w ilości 32 godzin (tj. 8 spotkań po 4 godziny) dla ok. 11 osób – Uczestników projektu tj.…

Czytaj więcej... | 2017-03-29 09:23:21


Projekt "Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16. Celem głównym projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” jest poprawa funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci przebywających w…

Czytaj więcej... | 2017-03-28 13:45:43


Harmonogram zajęć - "Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office"

W zakładce - Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim, zamieszczony został harmonogram Kursu "Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office" w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2017-03-24 12:17:00


Rozpoczęcie kursu "Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office"

W dniu 22.03.2017r., w ramach wsparcia edukacyjnego, rozpoczął się kurs kompetencyjny ,,Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office” dla uczestników realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs odbywa się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Mielcu i biorą w nim udział trzy osoby korzystające z Programu Operacyjnego…

Czytaj więcej... | 2017-03-24 12:13:41


Szacowanie wartości zamówienia - Obóz terapeutyczny

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie zorganizowania Obozu Terapeutycznego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na zorganizowanie następującej formy wsparcia: Obóz Terapeutyczny…

Czytaj więcej... | 2017-03-22 15:01:03


Wybór oferty - kursy kompetencyjne

W związku z przeprowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia na przeprowadzenie w ramach realizacji projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, następujących kursów kompetencyjnych: Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office, Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych, Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących, Kelner - barman, Stylizacja paznokci, najkorzystniejsze oferty złożyli: Podstawy obsługi komputera…

Czytaj więcej... | 2017-03-17 10:40:23


Zapytanie ofertowe - Trening Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia

W związku z realizacją projektu pn.„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie: Treningu Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia - w ilości 32 godzin (tj. 8 spotkań po 4 godziny) dla ok. 11 osób – Uczestników…

Czytaj więcej... | 2017-03-14 14:48:06


Zapytanie ofertowe - Akademia rodzica

W związku z realizacją projektu pn.„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie: Akademii Rodzica - w ilości 50 godzin (tj. 10 spotkań po 5 godzin) dla ok. 9 osób – Uczestników projektu tj. osób sprawujących rodzinną…

Czytaj więcej... | 2017-03-14 14:43:30


Szacowanie wartości zamówienia - Akademia Rodzica

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Akademii Rodzica w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie następującej formy wsparcia: Akademii Rodzica…

Czytaj więcej... | 2017-03-08 11:41:37


Szacowanie wartości zamówienia - Trening Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Treningu Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie…

Czytaj więcej... | 2017-03-08 11:38:39


Zapytanie ofertowe - kursy kompetencyjne

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów kompetencyjnych: Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office (90 godzin) dla 4 osób, Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych (100 godzin) dla 3 osób, Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących…

Czytaj więcej... | 2017-03-02 15:04:37


Zaktualizowany harmonogram Indywidualnego doradztwa zawodowego 4-godzinnego

W zakładce - Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim, zamieszczony został zaktualizowany harmonogram Indywidualnego doradztwa zawodowego 4-godzinnego w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2017-03-01 11:30:40


Rozpoczęcie Indywidualnego doradztwa zawodowego 4-godzinnego w ramach projektu konkursowego

W dniu 01.03.2017 r. rozpoczyna się Indywidualne doradztwo zawodowe 4-godzinne w związku z aktywizacją zawodową w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest między innymi określenie ścieżki zawodowej w odniesieniu do zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Indywidualny…

Czytaj więcej... | 2017-02-28 13:51:47


Rozpoczęcie Indywidualnego doradztwa zawodowego 2-godzinnego

Indywidualne doradztwo zawodowe 2-godzinne w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 11.02.2017 r. rozpoczęły się indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi w ramach aktywizacji zawodowej. Ich celem jest między innymi zdiagnozowanie predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu do wybranych przez siebie kursów zawodowych,…

Czytaj więcej... | 2017-02-15 12:49:47


Rozpoczęcie Zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych

Uczestnicy Projektu w dniu 03.02.2017 r. rozpoczęli udział w zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych, w ramach aktywizacji zdrowotnej. Zajęcia odbywają się w Centrum Fizjoterapii GAMI w Mielcu. Ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu i poprzedzone są badaniem lekarskim, w trakcie którego lekarz dobiera rodzaj ćwiczeń w zależności od schorzeń, obecnego stanu zdrowia i możliwości uczestników. Na pierwsze spotkanie uczestnicy zostali umówieni przez pracowników socjalnych, a na kolejne spotkania umawiają się…

Czytaj więcej... | 2017-02-15 12:47:16


Rozpoczęcie Indywidualnej terapii psychologicznej

Indywidualna terapia psychologiczna w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 25.01.2017 r. Uczestnicy Projektu rozpoczęli indywidualne spotkania z psychologiem w ramach aktywizacji zdrowotnej, w celu zdiagnozowania i pomocy w rozwiązaniu problemów osobistych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Uczestnicy spotkań mają możliwość…

Czytaj więcej... | 2017-02-15 12:46:13


Informacja o przeprowadzonej Racjonalnej Terapii Zachowania

W dniach 16-21 stycznia 2017 roku Uczestnicy Projektu konkursowego pn. ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczyli w zajęciach Racjonalnej Terapii Zachowania (w ramach wsparcia społecznego).| W 2017 roku tą formą wsparcia objętych zostało 13 osób niepełnosprawnych – Uczestników Projektu, w tym 3 osoby głuchonieme, dla których…

Czytaj więcej... | 2017-02-15 12:36:21


Informacja o przeprowadzonej Racjonalnej Terapii Zachowania

W dniach 22-28 listopad 2016 roku Uczestnicy Projektu konkursowego pn. ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczyli w zajęciach Racjonalnej Terapii Zachowania (w ramach wsparcia społecznego). W 2016 roku tą formą wsparcia objętych zostało 20 osób niepełnosprawnych – Uczestników Projektu. Zajęcia odbywały się w Hotelu Atena w…

Czytaj więcej... | 2017-02-15 12:35:19


Informacja o przeprowadzonych Warsztatach Racjonalnego Gospodarowania Budżetem Domowym

W dniach 16-25 listopad 2016 roku Uczestnicy Projektu konkursowego pn. ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczyli w Warsztatach Racjonalnego Gospodarowania Budżetem Domowym (w ramach wsparcia społecznego). Tą formą wsparcia zostało objętych 15 osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Warsztaty odbywały przy ul. Wojska Polskiego 3…

Czytaj więcej... | 2017-02-15 12:34:07


Informacja o przeprowadzonym Treningu dorosłości

W dniach 15-22 listopad 2016 roku Uczestnicy Projektu konkursowego pn. ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczyli w Treningu Dorosłości (w ramach wsparcia społecznego). Zajęcia odbywały się w siedzibie firmy Wektor Consulting s.c przy ul. Sienkiewicza 1 w Mielcu, a objętych nimi zostało 14 osób przebywających w…

Czytaj więcej... | 2017-02-15 12:29:41


Szacowanie wartości zamówienia - kursy kompetencyjne

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaprasza się do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie następujących kursów kompetencyjnych:   Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office, Grafika komputerowa i tworzenie witryn inernetowych,…

Czytaj więcej... | 2017-02-01 09:37:29


Wybór oferty - indywidualna terapia psychologiczna

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie Indywidualnej terapii psychologicznej dla ok. 25 osób – uczestników projektu w ilości 10 godzin dla każdej osoby (tj. 10 spotkań po 1 godzinie lub 5 spotkań po 2 godziny) w celu zdiagnozowania i pomocy w rozwiązaniu…

Czytaj więcej... | 2017-01-17 12:15:50


Wybór oferty - zespół ćwiczeń

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla ok. 30 osób niepełnosprawnych w ilości 30 godzin zajęć dla każdej osoby w celu przywrócenia jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, poprawy…

Czytaj więcej... | 2017-01-17 12:13:48


Wybór oferty - Racjonalna Terapia Zachowania

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie Racjonalnej Terapii Zachowania - w ilości 30 godzin (tj. 6 spotkań po 5 godzin) dla 13 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu – w celu m.in: pomocy w radzeniu sobie z trudnymi problemami osobistymi, zapobieganiu nawrotowi problemu,…

Czytaj więcej... | 2017-01-17 12:10:40


Zapytanie ofertowe - indywidualna terapia psychologiczna

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Indywidualnej terapii psychologicznej dla ok. 25 osób – uczestników projektu w ilości 10 godzin dla każdej osoby (tj. 10 spotkań po 1 godzinie lub 5 spotkań po 2 godziny) w celu zdiagnozowania i pomocy w…

Czytaj więcej... | 2017-01-05 15:11:29


Zapytanie ofertowe - zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na realizację zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla ok. 30 osób niepełnosprawnych w ilości 30 godzin zajęć dla każdej osoby w celu przywrócenia jak największej sprawności fizycznej i psychicznej,…

Czytaj więcej... | 2017-01-05 15:02:04


Zapytanie ofertowe - racjonalna terapia zachowania

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na realizację Racjonalnej Terapii Zachowania - w ilości 30 godzin (tj. 6 spotkań po 5 godzin) dla 13 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu – w celu m.in: pomocy w radzeniu sobie z trudnymi problemami osobistymi, zapobieganiu nawrotowi…

Czytaj więcej... | 2016-12-30 14:25:58


Wybór oferty - dowozy

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016–2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu dokonano wybory wykonawcy na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem 1 osoby niepełnosprawnej wraz z asystentem osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie powiatu mieleckiego, której niepełnosprawność powoduje utrudnienia w dotarciu na różne formy wsparcia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Program…

Czytaj więcej... | 2016-12-30 10:55:14


Wybór oferty - asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016–2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu dokonano wybory wykonawcy na na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej, które obejmować będą całokształt zadań wykonywanych w celu pełnienia roli asystenta osoby niepełnosprawnej w trakcie wybranych form wsparcia (odbywających się na terenie miasta Mielca) oraz w trakcie dowożenia i odwożenia z miejsca zamieszkania…

Czytaj więcej... | 2016-12-30 10:51:12


Wybór oferty - tłumacz

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016–2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu dokonano wybory wykonawcy na świadczenie usług tłumacza języka migowego. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakładce "Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim".

Czytaj więcej... | 2016-12-29 10:03:26


Wybór oferty - formy wsparcia

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu dokonano wyboru wykonawców na przeprowadzenie następujących form wsparcia: Racjonalna Terapia Zachowania - w ilości 30 godzin (tj. 6 spotkań po 5 godzin) dla 20 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu, z podziałem na 2 grupy po 10 osób każda – w celu…

Czytaj więcej... | 2016-12-29 09:55:13


Zapytanie ofertowe - przewozy

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem 1 osoby niepełnosprawnej wraz z asystentem osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie powiatu mieleckiego, której niepełnosprawność powoduje utrudnienia w dotarciu na różne formy wsparcia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu…

Czytaj więcej... | 2016-12-19 18:35:19


Zapytanie ofertowe - asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej, które obejmować będą całokształt zadań wykonywanych w celu pełnienia roli asystenta osoby niepełnosprawnej w trakcie wybranych form wsparcia (odbywających się na terenie miasta Mielca) oraz w trakcie dowożenia i odwożenia z…

Czytaj więcej... | 2016-12-19 18:33:14


Szacowanie wartości zamówienia - zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaprasza się do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla ok. 30 osób…

Czytaj więcej... | 2016-12-19 18:29:16


Szacowanie wartości zamówienia - indywidualna terapia psychologiczna

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaprasza się do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnej terapii psychologicznej dla ok. 25 osób – uczestników projektu w ilości 10 godzin dla każdej osoby…

Czytaj więcej... | 2016-12-19 18:27:25


Zapytanie ofertowe - tłumacz języka migowego

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług tłumacza języka migowego. Szczegółowe infmrmacje wraz z formularzem ofertowym w zakładce "Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim".

Czytaj więcej... | 2016-12-16 20:27:03


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017 -2018 zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3…

Czytaj więcej... | 2016-12-16 10:15:45


Otwarty konkurs ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uc

Powiat Mielecki realizując projekt konkursowy zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi” do udziału w otwartym konkursie na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników…

Czytaj więcej... | 2016-12-16 10:14:57


Unieważnienie otwartego konkursu ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wspa

Zarząd Powiatu Mieleckiego unieważnił otwarty konkurs ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017 –2018. W odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszenie do…

Czytaj więcej... | 2016-12-16 10:14:11


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członka Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w latach 2017 -2018 zaprasza się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3…

Czytaj więcej... | 2016-11-22 10:54:23


Otwarty konkurs ofert na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uc

Powiat Mielecki realizując projekt konkursowy zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, zwane dalej „podmiotami uprawnionymi” do udziału w otwartym konkursie na zlecenie przez Powiat Mielecki w trybie powierzenia realizacji zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników…

Czytaj więcej... | 2016-11-22 10:53:10


Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaprasza się do złożenia oferty cenowej w przedmiocie świadczenia usług transportowych związanych z przewozem 1 osoby niepełnosprawnej wraz z asystentem osoby niepełnosprawnej, zamieszkałej na terenie…

Czytaj więcej... | 2016-11-02 13:40:04


Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaprasza się do złożenia oferty cenowej w przedmiocie świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej, które obejmować będą całokształt zadań wykonywanych w celu pełnienia roli asystenta osoby…

Czytaj więcej... | 2016-11-02 13:38:36


Zapytanie ofertowe - formy wsparcia

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie następujących form wsparcia:   Racjonalna Terapia Zachowania - w ilości 30 godzin (tj. 6 spotkań po 5 godzin) dla 20 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu, z podziałem na 2 grupy po 10 osób każda –…

Czytaj więcej... | 2016-10-31 14:23:46


Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zaprasza się do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług tłumacza migowego dla 3 osób niepełnosprawnych głuchoniemych. Szczegółowe infmrmacje wraz z formularzem w zakładce "Wnioski do…

Czytaj więcej... | 2016-10-31 13:01:10


Szacowanie wartości zamówienia

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Racjonalnej Terapia Zachowania, Treningu dorosłości oraz Warsztatów racjonalnego gospodarowania budżetem domowym w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie następującej formy wsparcia:   Racjonalna Terapia Zachowania, Treningu…

Czytaj więcej... | 2016-10-21 14:50:45


Regulamin uczestnictwa

W zakładce "Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim" znajduje się do pobrania Regulamin uczestnictwa w projekcie „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”.

Czytaj więcej... | 2016-10-03 10:36:19


Nabór - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości życia wśród 60 uczestników projektu poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych u co najmniej 26 uczestników projektu, wyeliminowanie…

Czytaj więcej... | 2016-09-29 09:26:14