Przydatne linki:

 • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
 • Europejski fundusz społeczny

Placówki pomocowe

Strona główna > Placówki pomocowe

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a wyjątkowych sytuacjach z lekkim stopniem niepełnosprawności, u których dodatkowo występuje niepełnosprawność fizyczna oraz trudności adaptacyjne w środowisku rodzinnym i lokalnym.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mielcu prowadzony jest na zlecenie Powiatu Mieleckiego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu.

Siedzibą placówki jest lokal Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 1500 m², w tym powierzchnia obiektu przeznaczona na Środowiskowy Dom Samopomocy - 496m². Budynek umiejscowiony jest na terenie działki o łącznej powierzchni 1,1414 ha, część działki nie objętej zabudową stanowią tereny zielone. W budynku brak jest barier architektonicznych (wyposażony w dźwig osobowy z możliwością transportu osób na wózkach inwalidzkich), wszystkie pomieszczenia dostępne dla uczestników są dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przy budynku położony jest przystanek MKS, co umożliwia dojazd uczestników środkami komunikacji miejskiej.

Wsparcie w placówce znalazło 35 osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi (choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna oraz choroby dodatkowe głównie niepełnosprawność ruchowa i epilepsja). Są to głównie osoby, które ze względu na wiek lub stopień niepełnosprawności nie kwalifikują się do innych placówek wsparcia dziennego (Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy lub Warsztat Terapii Zajęciowej) a jednocześnie ich stan zdrowia nie uzasadnia umieszczenia
w placówce opieki całodobowej. Osoby te objęte są rehabilitacją w ramach
4 pracowni tj.:

 1. kulinarnej z jadalnią i ogrodnictwa,
 2. technicznej,
 3. artystycznej,
 4. komputerowej z małą poligrafią.

Ponadto uczestnikom zajęć zapewniono stałą opiekę ze strony psychologa
i fizjoterapeuty.

 

Zakres usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu obejmuje:

 1. usługi pielęgnacyjne,
 2. dowóz z miejsca zamieszkania do ŚDS,
 3. terapię zajęciową w pracowni kulinarnej z jadalnią i ogrodnictwo, w pracowni technicznej, w pracowni artystycznej lub w pracowni komputerowej z małą poligrafią stosownie do Pani możliwości,
 4. konsultacje medyczne i okresowe oceny stanu psychicznego
 5. poradnictwo psychologiczne,
 6. pracę socjalną,
 7. poradnictwo realizowane przez doradcę zawodowego.

 

Odpłatność miesięczna za usługi świadczone w ŚDS ustalana jest w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochody osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 250% odpowiedniego kryterium dochodowego.

 

Decyzję o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie  z usług wydaje Dyrektor PCPR działając z upoważnienia Starosty Powiatu Mieleckiego.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELCU

Dom Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Wyszyńskiego 16 jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie.  Dysponuje 147 miejscami, z czego 108 dla osób w podeszłym wieku i 39 dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

W dniu 11.02.2009 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję zezwalającą Powiatowi Mieleckiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas   nieokreślony. Tym samym DPS w Mielcu osiągnął obowiązujące standardy, wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Osiągnięcie standardów jest warunkiem niezbędnym do kierowania przez gminy nowych mieszkańców do placówki.

 

DPS w Mielcu położony jest na dużej, ogrodzonej, dwuhektarowej działce na jednym z osiedli domków jednorodzinnych miasta, z dala od miejskiego zgiełku, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła i lasu

Dom dysponuje jedno, dwu i trzyosobowymi pokojami mieszkalnymi, posiadającymi balkony, których powierzchnia i wyposażenie spełnia wymagany obecnie standard. Dwuosobowe pokoje z aneksem kuchennym i łazienką  przeznaczono na pokoje rodzinne. W każdym mieszkaniu znajduje się w pełni dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienka, w pokojach dwu
i trzyosobowych aneks kuchenny. Pokoje mieszkalne wyposażone są…w podstawowe sprzęty oraz instalacje™ przyzywową, przeciwpożarową, telefoniczną, radiowo-telewizyjną i wewnętrzną… radiolę.

Dla osób wymagających intensywnego nadzoru opiekuńczo-pielęgnacyjnego ze względu na stan zdrowia a zwłaszcza zaburzenia pamięci, brak orientacji w miejscu i czasie przeznaczone są czterołóżkowe pokoje usytuowane naprzeciw punktu pomocy medycznej.

Podjazdy, poręcze i windy sprawiają, że Dom pozbawiony jest barier architektonicznych i umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Na terenie Domu znajduje się™ pokój hotelowy stwarzający możliwość zakwaterowania rodzin odwiedzających swoich bliskich oraz sklep spożywczy, zielarsko-medyczny oraz salon fryzjersko-kosmetyczny.

 

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Natomiast decyzję o umieszczeniu wydaje Dyrektor PCPR działając z upoważnienia Starosty Powiatu Mieleckiego.

 

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do Domu przy czym małżonek, zstępni, wstępni i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,

małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą z gminą,

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, zobowiązane

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

Średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu w roku 2010 wynosi 2 222 zł.

 

Placówka wsparcia dziennego

Do zadań powiatu należy zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, między innymi przez organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczym dla dzieci i młodzieży, w tym wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym. Na terenie Powiatu mieleckiego  nie funkcjonuje całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza.

Powiat Mielecki działając w oparciu o art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (t.j Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) zaleca organizacji pozarządowej realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy profilaktyczno - wychowawczej o zasięgu ponadgminnym. W latach 2009-2011 tego typu placówkę na zlecenie Powiatu Mieleckiego prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział miejski w Mielcu. Zadaniem placówki wsparcia dziennego jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z rodzin wymagających wsparcia funkcji opiekuńczych. Placówka wsparcia dziennego zapewnia dziecku:

 • pomoc w nauce;
 • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;
 • stałą pracę z rodziną dziecka.

Pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego jest dobrowolny i nieodpłatny. W działaniach wychowawczych organizowanych przez placówkę powinni czynnie uczestniczyć rodzice lub opiekunowie dzieci.

Placówka wsparcia dziennego stwarza warunki do:

 • fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
 • poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach:
 • zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
 • dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki i placówki wsparcia dziennego, jak i przebywania lub zatrudnionymi w tych placówkach;
 • uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
 • poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
 • zapewnia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodzinną;
 • uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
 • uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka;
 • uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
 • kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych;
 • przygotowania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowania oraz uczenia samodzielności w życiu;
 • wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
 • uzgadnia istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.