Przydatne linki:

 • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
 • Europejski fundusz społeczny

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Strona główna > Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu

PRACOWNICY


Przewodniczący           -         Beata Kardyś, pok. nr 18, tel. (017) 78-00-470

 

Sekretarz                     -         Anna Sędłak, pok. nr 2A, tel. (017) 78-00-477

 

Pracownicy socjalni     -         Katarzyna Leyko-Furmańska, pok. nr 6A, tel. (017) 78-00-478

Agnieszka Weryńska, pok. nr 6A, tel. (017) 78-00-478

Aneta Świątek, pok. nr 1A. tel. (017) 78-00-479

KONTAKT

 

Siedziba           -          ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

Telefony           -

Przewodniczący  -  (017) 78-00-470

Sekretarz           -  (017) 78-00-477

Pracownicy obsługi administracyjnej     -          (017) 78-00-477,

78-00-478, 78-00-479

Fax                  -          (017) 78-00-473

Adres e-mail    -          pzo@pcprmielec.pl

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek-Piątek w godz.: 7.30-15.30

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany przez Starostę Powiatu Mieleckiego po uzyskaniu zgody Wojewody Podkarpackiego. Działa od 1999 roku.

 

Zespół zajmuje się;

 • orzekaniem o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzekaniem o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wydawaniem orzeczeń do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia
  o  inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień    
  niepełnosprawności,
 • wydawaniem kart parkingowych.

 

Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018r. poz.511) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, tj.:

 • rozporządzenia MGPiPS z dnia15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
  i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015r. poz.1110),
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
  niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. nr 17 poz. 162 z późn.zm.)

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018r. poz.511) osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018r. poz.511) osoby, które ukończyły 16 rok życia zaliczane są do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • do lekkiego stopnia niepełnoprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu, udzielają również  mieszkańcom powiatu mieleckiego pełnej informacji w zakresie:

 • ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym ( ulgi w przejazdach MKS, PKS, PKP, ulgi telekomunikacyjnej, ulgi w opłacie abonamentu RTV, możliwości uzyskania karty parkingowej, możliwości korzystania z dofinansowania udziału w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych, oraz z możliwości skorzystania z odpisu od podatku przysługującego osobie niepełnosprawnej - w stopniu umiarkowanym i znacznym)
 • możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w instytucjach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej,
 • realizowanych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym programów dotyczących młodzieży niepełnosprawnej, umożliwiających uzyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów nauki w szkołach wyższych (np. Program  „Student").

W skład Zespołu wchodzą:

 • lekarze,
 • psycholodzy,
 • pracownicy socjalni,
 • pedagodzy,
 • doradcy zawodowi,

których na wniosek Przewodniczącego powołuje Starosta Powiatu Mieleckiego.

 

Każdorazowo, w postępowaniu orzeczniczym o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, uczestniczy od 3 do 5 osób - członków składu orzekającego. Są to:

 • lekarz, jako przewodniczący składu orzekającego,
 • pracownik socjalny oceniający występujące ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzystencji i pełnieniu ról społecznych oraz stopień uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu,
 • doradca zawodowy dokonujący oceny posiadanych kwalifikacji i predyspozycji zawodowych oraz indywidualnych przeciwwskazań do wykonywania zatrudnienia,
 • psycholog, który bada występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyznacza członków składu orzekającego: lekarza właściwego ze względu na rodzaj schorzenia dla rozpatrzenia danej sprawy (internistę, pediatrę, psychiatrę, neurologa, okulistę, pulmunologa, laryngologa, endokrynologa) oraz pozostałych członków składu orzekającego. Termin załatwienia wniosku wynosi 30 dni.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione na druku do potrzeb orzekania
  o niepełnosprawności , wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015r., poz. 1110) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia, jeśli nie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia.

 

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

 

Do wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

 • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub prawomocnego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • 1 zdjęcie.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w wyznaczonych terminach
w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu. Zespół dysponuje pomieszczeniami spełniającymi warunki organizacyjne i techniczne, zapewniającymi swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym. Są to:

 • dwa gabinety lekarskie, jako odrębne pomieszczenia,
 • pomieszczenia do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów, umożliwiające prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję,
 • punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w którym również przyjmowane są wnioski osób niepełnosprawnych (pokój 1A)
 • poczekalnie i toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.