Przydatne linki:

 • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
 • Europejski fundusz społeczny

Rehabilitacja Społeczna

Strona główna > Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i jest realizowana jest przede wszystkim przez:

 1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
 2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie
  do informacji,
 4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.
z 2008 r.  Nr  14 poz. 92 z póź. zm.) do zadań powiatu należy m.in. dofinansowanie:

 1. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych

 

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie składa się do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

i zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

jeden raz w roku - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 1. 50 % przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 2. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Przeciętne wynagrodzeni  oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

 

Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego dla:

 1. miejsca zamieszkania - w przypadku osoby niepełnosprawnej,
 2. siedziby albo miejsca prowadzenia działalności - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia:

 1. w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 2. w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
 • do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

 

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer PESEL i numer NIP w przypadku ich nadania,
 3. przedmiot dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 6. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 7. przewidywany koszt realizacji zadania,
 8. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków PFRON z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
 9. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków PFRON.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 2. numer PESEL i numer NIP w przypadku ich nadania,
 3. przedmiot dofinansowania,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do wniosku dołącza się kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
 3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
 4. o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 5. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 6. o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
 7. o zaliczeniu do III grupy inwalidów,

w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 1. fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną
  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
 2. kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Warsztat terapii zajęciowej

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej.

Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie
i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat terapii zajęciowej tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

 1. umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 2. psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

 1. formy rehabilitacji,
 2. zakres rehabilitacji,
 3. metody i zakres nauki umiejętności,
 4. formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
 5. planowane efekty rehabilitacji,
 6. osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

 

Na terenie Powiatu Mieleckiego działa Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Mielcu przy ul. Kocjana 15. Jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu funkcjonuje 10 pracowni, gdzie 60 uczestników nabywa umiejętności z różnych dziedzin:

 1. w pracowni rękodzieła artystycznego 6 uczestników nabywa umiejętności w zakresie prac plastycznych z wykorzystaniem odpadów skór licowych,
 2. w pracowni stolarsko-tapicerskiej 7 uczestników wykonuje ramki drewniane, płaskorzeźby, uczyło się czyszczenia desek, uczy się używania sprzętu stolarskiego, montażu elementów meblowych i oprawiania reprodukcji,
 3. w pracowni krawiecko-dziewiarskej 4 uczestników uczy się przyszywania guzików, szycia na maszynie, wykonywania szablonów, różnych ściegów, fastrygowania, wyszywania ściegiem krzyżykowym,
 4. w pracowni introligatorsko-papierniczej 7 uczestników uczy się klejenia różnych gatunków papieru, oprawy książek, wykonywanie różnowymiarowych kopert, pudełek ozdobnych, opraw dyplomów i pism okolicznościowych,
 5. w pracowni gospodarstwa domowego 6 uczestników uczy się posługiwania podstawowym sprzętem AGD oraz przygotowywania potraw,
 6. w pracowni plastycznej 7 uczestników wykonuje prace plastyczne przy użyciu różnych technik (malowanie, kolaż, zdobienie szkła, ceramiki, wyrobów z drewna i innych tworzyw),
 7. w pracowni tkackiej 6 uczestników uczy się wykonywania prac z zakresu tkactwa - makramy, gobeliny,
 8. w pracowni komputerowej 7 uczestników nabywa umiejętności z zakresu samodzielnego uruchamiania sprzętu komputerowego, pracy z programami użytkowymi, pisanie przy pomocy klawiatury, obsługi drukarki i skanera,
 9. w pracowni plastyczno - ceramicznej 5 uczestników realizuje rehabilitację zawodową poprzez wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych m.in. malowanie i zdobienie przedmiotów ze szkła, drewna, metalu i tworzyw sztucznych, wykonują też będą proste prace z zakresu ceramiki.
 10. w pracowni przystosowania do życia codziennego 5 uczestników nabywa umiejętności pomocne w jak największej samodzielności w życiu codziennym oraz w miarę indywidualnych możliwości umiejętności zawodowe, które były by pomocne przy podjęciu pracy w warunkach chronionych.

 

Wszyscy uczestnicy zajęć objęci są rehabilitacją ruchową

 

LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ
I TECHNICZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie e społeczeństwie.

O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

 • na likwidację barier architektonicznych - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
 • na likwidację barier  w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Likwidacja barier architektonicznych-

Wnioski z załącznikami należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego do miejsca stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych w każdym czasie.

Załączniki do wniosku:

 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie w przypadku takich osób
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności i sposobie poruszania się
 • Udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z ewidencji budynku lub umowa najmu mieszkania)
 • Zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu urządzeń, materiałów budowlanych oraz budowy i robót budowlanych albo innych usług z zakresu likwidacji barier, zakupionych lub wykonanych po przyznaniu środków finansowych i zawarciu przez wnioskodawcę umowy z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zakres rzeczowy i finansowy robót budowlanych określa kosztorys ofertowy i szkic pomieszczenia zawierający obmiar oraz stan przed likwidacją barier jak i proponowanym rozwiązaniem. Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienia nadzoru inwestorskiego w koniecznych przypadkach. Koszty uzyskania pozwolenia, zapewnienia nadzoru inwestorskiego, uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii pokrywa wnioskodawca.

Wnioskodawca sam decyduje o wyborze Wykonawcy robót.

Wnioskodawca przedkłada w PCPR kosztorys powykonawczy oraz faktury za wykonane prace (płatność  dokonywana jest w 20% przez Wnioskodawcę i w 80% przez PCPR.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych-

Wnioski należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  właściwego dla miejsca stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych w każdym czasie.

Załączniki do wniosku:

 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie w przypadku takich osób
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i konieczności likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 • Inne wymagane dokumenty (oferta cenowa lub faktura pro forma, zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • zaświadczenie kierownika powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego.

 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnusy rehabilitacyjne są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności oraz wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań społecznych osób niepełnosprawnych.

 Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem, że:

 1.  Posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998r. lub zaliczona jest do jednej z  grup inwalidów.
 2. Została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką pozostaje.
 3. W roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON.
 4. Weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonowanej, wykaz ośrodków i organizatorów jest dostępny na stronie internetowej www.ebon.mps.gov.pl
 5. Wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusu.
 6. Wybierze ośrodek, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 7. Wybierze organizatora, który jest uprawniony do organizowania turnusu z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.
 8. Będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała.
 9. Nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie rehabilitacyjnym ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.
 10. W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie rehabilitacyjnym zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 11. Przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwot:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

27% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 11 - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełno­sprawności;

18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.