Przydatne linki:

 • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
 • Europejski fundusz społeczny

Rodziny zastępcze

Strona główna > Rodziny zastępcze

Piecza zastępcza.

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) są:

 1. rodzina zastępcza:
  • spokrewniona - tworzą ją małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (dziadkowie i rodzeństwo dziecka);
  • niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna - tworzą ją małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim - nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (np. ciotka, wujek, osoby obce);
 2. rodzinny dom dziecka.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w  przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rodzinę zastępczą mogą stworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w  związku małżeńskim.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.


Od 1 stycznia 2012 r. wysokość świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej uzależniona jest od typu rodziny zastępczej.

W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej świadczenie wypłacane jest w wysokości 660 zł, natomiast w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka świadczenie wynosi 1000 zł miesięcznie.


Rodzinie zastępczej przysługują dodatki na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka nie niższe niż 200 zł miesięcznie z tytułu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz umieszczonym na podstawie postępowania w sprawach nieletnich.

Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka mogą fakultatywnie ubiegać się o:

 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
 • świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpeniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo,
 • świadczenia na pokrycie kosztów związanych przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego - raz w roku,
 • środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

 

Skład Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Mielcu

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu został powołany Zespół ds. Pieczy Zastępczej, w skład którego wchodzą:

Główny specjalista Zespołu Pieczy Zastępczej

Starszy specjalista pracy z rodziną - psycholog

Pracownik socjalny

Trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

W skład zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej wchodzi również sekcja ds. świadczeń, w skład której wchodzi:

Konsultant

Referent prawny

Do zadań Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 4. zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka
 5. zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby
 6. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych
 7. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji
 8. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy
 9. umożliwienie korzystania z pomocy m.in. prawnika, pedagoga, psychologa
 10. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
 11. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi,
 12. przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka poprzez gromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących dziecka, jego rodziny i rodzeństwa, przekazanie ich rodzinie zastępczej w dniu poprzedzającym dzień przyjęcia dziecka lub niezwłocznie po przyjęciu dziecka
 13. w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej informuje właściwy sąd o możliwość powrotu dziecka do jego rodziny zgłaszając opinię asystenta rodziny i opinię koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 14. uczestnictwo w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 15. dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;
 16. dokonywanie konsultacji z rodziną zastępczą, pedagogiem, psychologiem,właściwym asystentem rodziny, przedsawicielem ośrodka adopcyjnego, oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 17. sporządzanie po dokonaniu oceny sytuacji dziecka pisemnej opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej i przekazanie jej do właściwego sądu
 18. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
 19. organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka nie może sprawować opieki z powodów zdrowotnych lub losowych, albo zaplanowanego wypoczynku, w tym szukanie rodzin pomocowych
 20. stała współpraca z asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi w zakresie opracowania planu pracy z rodziną i jego koordynacja z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 21. objęcie rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 22. zapewnienie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji
 23. opracowanie indywidualnego programu usamodzielniania przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnioną pełnoletniości;
 24. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub doprowadzenia rodzinnego domu dziecka i o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej i oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;
 25. wydawanie opinii rodzinom zastępczym niezawodowym spełniającym warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącym rodzinne domy dziecka;
 26. wydawanie opinii rodzinom zastępczym zawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w celu umieszczenia większej liczby dzieci (powyżej 3 dzieci);
 27. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy.