Przydatne linki:

 • Wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie
 • Europejski fundusz społeczny

Usamodzielnienia

Strona główna > Usamodzielnienia

Kim jest osoba usamodzielniana

Jest to osoba, która:

 1. osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej,
 2. opuściła  po osiągnięciu pełnoletności:
 • placówkę opiekuńczo - wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Warunki przyznania pomocy

 1. Wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności opiekuna usamodzielnienia.
 2. Opracowanie wspólnie z opiekunem, co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności indywidualnego programu usamodzielnienia.
 3. Realizowanie indywidualnego programu usamodzielnienia.
 4. Pobyt w w/w formach opieki co najmniej rok czasu i na podstawie orzeczenia sądu
 5. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

 

Formy pomocy finansowej

 1. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 30 % podstawy ( aktualnie 1647zł) - 494,10 zł miesięcznie w przypadku kontynuowania nauki w gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc tę przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 lat.
 2. Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej w wysokości do 300% podstawy

( aktualnie 1647zł) - 4941 zł.

W skład tej pomocy mogą wchodzić:

 • materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 • niezbędne urządzenia domowe,
 • pomoce naukowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

3. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia w wysokości od 100% do 400% podstawy

( aktualnie 1647zł) od 1647zł do 6588zł w zależności od czasu i miejsca pobytu.

Powyższą pomoc można przeznaczyć na zaspokojenie ważnej życiowej potrzeby     osoby usamodzielnianej, a w szczególności na:

 • polepszenie warunków mieszkaniowych
 • stworzenie warunków do działalności zarobkowej w tym podniesienie kwalifikacji    zawodowych
 • pokrycie wydatków związanych z nauką osoby usamodzielnianej

Inne formy wsparcia

 1. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym.
 • PCPR w Mielcu posiada mieszkanie chronione przeznaczone dla   trzech osób usytuowane przy PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34
  W mieszkaniu przebywać mogą usamodzielnieni wychowankowie, którzy po opuszczeniu pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodków wychowawczych nie mają gdzie zamieszkać oraz wymagają wsparcia w procesie usamodzielnienia.
 • Pomoc w uzyskaniu lokalu z zasobów gmin powiatu mieleckiego poprzez:
 1. wspólne wypełnianie z wychowankiem wniosku o przyznanie                                              w/w lokalu,.
 2. sporządzanie pism popierających powyższe wnioski,.
 3. kontakt z władzami gmin powiatu mieleckiego w sprawie przyznania w/w lokalu.
 1. Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym:
 • pomoc w napisaniu CV,
 • b) pomoc w rozeznaniu miejsc pracy na lokalnym rynku pracy
 1. Zapewnienie pomocy mającą na celu integrację ze środowiskiem poprzez prace socjalną
 2. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia prawnego i psychologicznego
 3. Pomoc w dostępie do innych specjalistów w razie konieczności